Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac


Bhain gach duine taitneamh as cheolchoim deire na bliana .
Comhghairdeas do na páistí agus na múinteoirí
a rinne a lán ullmhúcáin don ocáid speisialta seo.

Everyone enjoyed the end of year concert.
Congratuations to the children and teachers
who did a lot of work preparing for this special occasion.


Bronnadh duaiseanna do Ghaeilgeoir na bliana i ngach rang
agus duais don duine a rinne an iarracht is fearr gaeilge a labhairt i rith na bliana i ngach rang,
comh maith le Dalta na Bliana i ngach rang.

Seo roinnt de na daoine a fuair na duaiseanna.

Prizes were presented for Gaeilgeoir of the year in each class
as well as awards for the pupil in each class
who made the best effort to speak Irish through the year,
and for Pupil of the Year in each class.
Here are some of the prize winners.

Tá an 5ú Brat Glas faighte againn, an ceann seo don Bhithéagsúileacht


We have been awarded our 5th Brat Glas this one for Biodiversity.

Bronnadh an Brat Glas ag searmanas iontach i DCU.
The Brat Glas was presented at a wonderful ceremony in DCU.


Ghléasamar suas mar chuid den obair a rinneamar ar bhithéagsúlacht don brat glas.

We were dressed up as part of our work on biodiversity for the green flag.

 

Lá an Fhorógra 15ú Márta 2016
Cosúil le gach scoil eile ar fúd na tire ghlac Gaelscoil Phádraig páirt
i Lá an Fhorógra chun comóradh a dhéanamh ar 1916,
an saol mar atá a cheiliúradh agus an todhcha
í a shamhlú.

Like every other school throughout the country,
Gaelscoil Phádraig took part in Proclamation Day
to commemorate 1916, celebrate the present and imagine the future.

Thosaigh an comóradh le amhrán na scoile.
Léigh Múinteoir Pádraic an Forógra.
Léigh beirt ó Rang 5,6 forógra do ghlúin nua a scríobh na daltaí
ag léiriú luachanna, idéil agus dóchas ghlúin 2016


The commemoration began with the school song.
Múinteoir Pádraic read the Proclamation.
Two of our pupils read the proclamations for a new generation,
they had written reflecting the values, ideals and hopes
of the generation of 2016

Chan gach duine Amhrán na bhFiann agus árdaíodh an brat
chun críoch a chur leis an lá speisialta seo.
This special day ended with the singing of the national anthem as the flag was raised


Ba mhór an ócáid é nuair a tháinig saighdiúirí ón arm isteach
chun labhairt faoi Eirí Amach 1916.
Thug siad brat na hEireann agus cóip de Fhógra na Saoirse don scoil
agus léadh amach cuid de Fhógra na Saoirse.


It was a great occasion when army officers came to talk about the 1916 rising.
They presented the Irish flag
and a copy of the Proclamation of Independance to the school
and some of the proclamation was read out.

Taispeánann an suíomh seo go bhfuil páistí iontacha agus foireann iontach againn
i nGaelscoil Phádraig. Tarlaíonn an-chuid rudaí i rith na scoil bliana.
Tá ag eirí go breá len ár ndaltaí .
Tá na páistí agus a dtuismitheoirí, na múinteoirí,
an Bord Bainistíochta agus pobal na scoile an-bhródúil as an scoil.

Ach táimid ag feitheamh 20 blian i gcóir foirgneamh buan.
Tá foirgneamh buan ag teastáil.

Our website shows that we have great children and a great staff
in Gaelscoil Phádraig
.
A lot of things go on throughout the school year.
Our pupils are doing splendidly.
The pupils and their parents, the teachers and the Board of Management
and the school community are very proud of our school
But we are waiting 20 years for our permanent building.
We need a permanent building.

foirm iarratas /enrolment form

Seoladh na scoile/ School address: Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath.
(Sheelin Ave Ballybrack, Co Dublin)

Uimhir ghutháin/telephone: 01 2827345


Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work