Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

Míle buíochas do Mhúinteoir Doireann a rinne sár obair
agus í ag feidhmiú mar Phríomhoide sa chéad téarma

A big thank you to Múinteoir Doireann who did great work
when she was Acting Principal in the first school term

Ghlac Ranganna 5,6 páirt i dtráth na gceist don Comhar Creidmheasa
Ranganna 5,6 took part in the Credit Union Table Quiz


Míle buíochas do Choiste na dTuismitheoirí atá ag obair go dian.
Bhain na daltaí an-taithneamh as an discó
a eagraigh na tuismitheoirí timpeall Oíche Shamhna.
D'eirigh go maith le Aonach na Nollag.
Táimid buíoch don tacaíocht ó na tuismitheoirí go léir agus ón bpobal freisin.

A big thank you to The Parents Committee who are working hard.
The children really enjoyed the disco the parents organised at Halloween.
The Christmas Fair was very successful.

We would really appreciate support from all parents and from the community.

Ōcáid bliana an-speisialta is ea an seirbhís carúil.


The annual carol service is a very special occasion.


D’eagraigh Ranganna 5,6 ceardlann bódhrán do gach éinne sa scoil.
Bhain na páistí an-sult as.Ranganna 5,6 organised a bodhrán workshop for everyone in the school.
The children really enjoyed it.

Rinne Ranganna 5,6 ceardlann drámaíochta Lá GOAL
agus d’fhoghlaim siad faoi Sudan Theas.Ranganna 5,6 did a drama workshop for GOAL day and learnt about South SudanBhí sceitimíní orainn nuair a tháinig an Sam Maguire go dtí an scoil.
Baile Atha Cliath abú!

We were excited when the Sam Maguire was brought in
Up the Dubs!


Bhain gach duine taitneamh as cheolchoim deire na bliana .
Comhghairdeas do na páistí agus na múinteoirí
a rinne a lán ullmhúcáin don ocáid speisialta seo.

 


Everyone enjoyed the end of year concert.
Congratuations to the children and teachers
who did a lot of work preparing for this special occasion.
Bhain Ranganna 5,6 an-thaitneamh as an am a chaith siad
i nGaeltacht Corca Dhuibhne i gCiarraí.
Tháinig feabhas mór ar a gcuid gaeilge.
Chuaigh siad ag deapadóireacht agus amach ar bhád chun Fungi an deilf a fheiceáil
agus chuig Uisceadán an Daingin.
Chaith siad tamall ar an trá, sna sráidbhailtí éagsúla, scoileanna áitiúil
agus foirgnimh stairiúil sa cheantar.
Mhol na mná tí iad, ag rá go raibh siad an-mhaith agus an-bhéasach
agus go raibh siad an-sásta leo sna tithe.

Ranganna 5,6 really enjoyed the time they spent in the Gaeltacht in Kerry.
There was a great improvement in their Gaeilge.
They went climbing, out on a boat to see Fungi the dolphin
and to the Dingle aquarium.
They spent time on the beach, in the different villages,
local schools and historical sites.
The Bean an Tí of the houses they stayed in praised them,
saying they were very good, very mannerly
and that they were very happy to have with them in their house.Míle buíochas do Múinteoir Anthea, Múinteoir Pádraic agus Múinteoir Doireann
don obair go léir a rinne siad roimh dul agus an fhad is a bhíodar sa ghaeltacht.


A huge thank you to Múinteoir Anthea, Múinteoir Pádraic agus Múinteoir Doireann
for all the work they did before they went and while they were in the gaeltacht.Comhghairdeas don Coiste Glas.
Tá an 5ú Brat Glas don Bhithéagsúileacht faighte againn.

Míle buíochas le Múinteoir Doireann, Tadhg, Asha, Ted, Ariel,
Kate, Conor, Stephen, Saffron agus Kaelah
a rinne an-chuid obair ag ullmhú don brat glas seo.
Buíochas freisin do na tuismitheoirí a sheol síolta, cré agus rudaí iontacha eile.

Congratulations to the Green Committee.
We have been awarded our 5th Brat Glas for Biodiversity.

A huge thank you to Múinteoir Doireann, Tadhg, Asha, Ted, Ariel,
Kate, Conor, Stephen, Saffron agus Kaelah
who put in a lot of work in preparation for this green flag.
Our thanks also to the parents who sent in seeds, soil and other wonderful things.

Bronnadh an Brat Glas ag searmanas iontach i DCU.
The Brat Glas was presented at a wonderful ceremony in DCU.


Ghléasamar suas mar chuid den obair a rinneamar ar bhithéagsúlacht don brat glas.

We were dressed up as part of our work on biodiversity for the green flag.

Bhíomar an-ghnóthach do Seachtain na gCrann.
Ghlac Ranganna 1-3 páirt i nglanadh foraoise le daoine áitiúla.
Chuaigh Ranganna 4,5 go Páirc Cill Iníon Léinín mar chuid den obair ar bhitheagsúileacht

We have been very busy in tree week. Ranganna 1-3 were part of forest cleanup with local people.
Ranganna 4,5 went to Killiney Hill as part of their work on biodiversity.

Thug Applegreen crann sílíní dúinn. / Applegreen gave us a cherry tree

Bíonn bailiúcán chopar againn gach Aoine agus comórtas idir rang.
We have a copper collection each Friday and a competition between classes.

Bronnadh na dteastas do dhea-thinreamh

Presentation of certificates for good attendance

 

Lá an Fhorógra 15ú Márta 2016
Cosúil le gach scoil eile ar fúd na tire ghlac Gaelscoil Phádraig páirt
i Lá an Fhorógra chun comóradh a dhéanamh ar 1916,
an saol mar atá a cheiliúradh agus an todhcha
í a shamhlú.

Like every other school throughout the country,
Gaelscoil Phádraig took part in Proclamation Day
to commemorate 1916, celebrate the present and imagine the future.

Thosaigh an comóradh le amhrán na scoile.
Léigh Múinteoir Pádraic an Forógra.
Léigh beirt ó Rang 5,6 forógra do ghlúin nua a scríobh na daltaí
ag léiriú luachanna, idéil agus dóchas ghlúin 2016


The commemoration began with the school song.
Múinteoir Pádraic read the Proclamation.
Two of our pupils read the proclamations for a new generation,
they had written reflecting the values, ideals and hopes
of the generation of 2016

Chan gach duine Amhrán na bhFiann agus árdaíodh an brat
chun críoch a chur leis an lá speisialta seo.
This special day ended with the singing of the national anthem as the flag was raised


Ba mhór an ócáid é nuair a tháinig saighdiúirí ón arm isteach
chun labhairt faoi Eirí Amach 1916.
Thug siad brat na hEireann agus cóip de Fhógra na Saoirse don scoil
agus léadh amach cuid de Fhógra na Saoirse.


It was a great occasion when army officers came to talk about the 1916 rising.
They presented the Irish flag
and a copy of the Proclamation of Independance to the school
and some of the proclamation was read out.

Bhuaigh Gaelscoil Phádraig an Léig Peile. Iontach. Comhghairdeas


We won the football league
Brilliant! Congratulations
.


Aontaíonn gach duine go bhfuil na seomraí ranga nua a fuaireamar an-mhaith.
agus gur mhór an difríocht a dhéanann siad don scoil.


Everyone agrees that the new classrooms we got are great,
and that they have made a great difference to the school.

Ach táimid fós ag feitheamh le bogadh isteach in ár bhfoirgneamh buan.
But we are waiting to move into our permanent building.

Taispeánann an suíomh seo go bhfuil páistí iontacha agus foireann iontach againn
i nGaelscoil Phádraig. Tarlaíonn an-chuid rudaí i rith na scoil bliana.
Tá ag eirí go breá len ár ndaltaí .
Tá na páistí agus a dtuismitheoirí, na múinteoirí,
an Bord Bainistíochta agus pobal na scoile an-bhródúil as an scoil.

Ach táimid ag feitheamh 20 blian i gcóir foirgneamh buan.
Tá foirgneamh buan ag teastáil.

Our website shows that we have great children and a great staff
in Gaelscoil Phádraig
.
A lot of things go on throughout the school year.
Our pupils are doing splendidly.
The pupils and their parents, the teachers and the Board of Management
and the school community are very proud of our school
But we are waiting 20 years for our permanent building.
We need a permanent building.

foirm iarratas /enrolment form

Seoladh na scoile/ School address: Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath.
(Sheelin Ave Ballybrack, Co Dublin)

Uimhir ghutháin/telephone: 01 2827345


Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work