Fáilte go Gaelscoil Phádraig Baile Breac

 

Polasaí Frith Bhullaíochta
Anti Bullying Policy

Sí an aidhm atá againn go mbeadh ár ndaltaí slán agus sona ar scoil
agus go mbainfeadh siad amach an caighdeán is airde de réir a gcumas.

Our aim is that our pupils are safe and happy in school
and that they achieve the highest standard according to their ability.

Sí an ghaeilge teanga na scoile agus déantar gach gné den curaclam seachas béarla tré ghaeilge.
Ní gá do thuismitheoirí bheith buartha muna bhfuil gaeilge acu féin,mar piocann na páisti óga
an teanga suas go han-easca le scéalta, amhráin, rannta, cluichí agus drámaíocht agus ó bheith
ag éisteacht leis an ngaeilge á labhairt ag na páistí eile, na múinteoirí agus na daoine eile sa scoil.
Cuirtear ranganna ar siúl do thuismitheoirí gur mian leo freastail orthu.
Irish is the language of the school and all subjects other than English are taught through Irish.
Parents who do not have Irish or feel their knowledge of the language is limited need not worry
as the young children pick up the language very easily through stories, songs, rhymes,
games and drama and from hearing Irish being spoken by other children,
teachers and others in the school.
Irish classes are provided for parents who wish to attend.


Tugtar gach spreagadh do na páistí gaeilge a labhairt eatharthu féin.
Bíonn Gaeilgeoir na seachtaine i ngach seomra ranga gach seachtain agus
ag deire na mbliana bíonn duaiseanna do Ghaeilgeoir na bliana i ngach rang
agus duais don duine a rinne an iarracht is fearr gaeilge a labhairt i ngach rang.
Táimid an-bhródúil as an méid gaeilge a bhíonn le cloisteáil idir na páistí sa scoil.


Every encouragement is given to the children to speak Irish amongst themselves.
There is an award for Gaeilgeoir of the week in each classroom
and at the end of the year there are prizes for Gaeilgeoir of the year in each class
as well as awards for the pupil in each class who has made the best effort in each class to speak Irish.
We are very proud of the amount of Irish that can be heard being spoken by the children.

Bíonn an-chuid ceol agus rince ar siúl sa scoil.

We have a lot of music and dancing in the school.

Tá sport tábhachtach sa scoil freisin.
Imríonn na páistí peil, iomanaíocht agus camógaí. Téann siad ag snámh freisin.Sport is important in the school. The children play gaelic and hurling and go swimming.
They take part in training, games and competitions.


Bíonn siad ag ag tréanáil, ag imirt cluichí agus ag glacadh páirt i gcomórtaisí.
Gach bhliain glacaimid páirt sa chomórtas lúthchleasaíochta do bhunscoileanna i Seantraibh.


Sport is important in the school. The children play gaelic and hurling and go swimming.
They take part in training, games and competitions.
Every year we take part in the primary School Sports in Santry.

D’eirigh linn an cúigiú Brat Glas d'fháil.
Is éacht do-chreidthe é seo do scoil bheag lonnaithe ar .7 acra.
Tá an-obair curtha isteach ag na coistí glasa tríd na blianta chun na bratacha seo d'fháil.
Comhghairdeas do na páistí agus na múinteoirí a bhí bainte leis an obair iontach seo.
We have succeeded in getting our 5th Green Flag.
This is a remarkable achievement for a small school on a .7 acre site.
The green committees have put in a huge amoint of work
through the years to get these green flags.
Congratulations to the pupils and teachers who have done this great work.

Tá polasaí sa scoil go mbeidh lón sláintiúil ag na páistí ar scoil.
We have a healthy lunch policy in the school.

Seo na héadaí scoile atá againn.
This is our school uniform

Tá Naíonra ar campas na scoile do leanaí réamhscoile.
Chun a thuilleadh eolais d’fháil buail isteach chuig an oifig nó glaoigh ar 2827345

There is a Naíonra for pre school children on the campus.

Tá cúram leanaí i ndiaidh scoile le fáil do na naíonáin ó 1.00-2.30 gach lá.After school care for children from Junior and Senior Infants
is available from 1.00- 2.30 each day.

Déan teangmháil le Lucilita Nic Giolla Chomhaill ag lucilitanic@yahoo.ie
For details contact Lucilita Nic Giolla Chomhaill ag lucilitanic@yahoo.ie

Tógtar páistí isteach sna Naíonáin Shóisireacha i Meán Fómhair
má tá siad ceithre bliana d’aois.
Is féidir foirm chláraithe d'fháil ón rúnaí sa scoil.

Children who have reached their 4th birthday
may be enrolled in September in Junior Infants.
Registrations forms may be obtained in the school from our secretary

Nó cniog anseo chun foirm iarratas a íoslódáil
Or click here to download an application form

foirm iarratas

Seoladh na scoile/ School address: Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath.
(Sheelin Ave Ballybrack, Co Dublin)

Uimhir ghutháin/telephone: 01 2827345

Ephost/email: gaelscoilphadraig@gmail.com

Email

Baile An Scoil Ranganna Nuacht agus Imeachtaí Obair na bPáistí
Home Our School Classes News and Events Pupils' Work